zdravotnické zařízení


1. Odborná poradenská činnost pro zaměstnavatele, zaměstnance a zástupce zaměstnavatele


2. Dohled nad pracovními podmínkami, bezpečností a ochraně zdraví při práci


3. Dohled nad zdravím zaměstnanců jak obecně, tak v souvislosti s pracovním procesem


4. Systém lékařských prohlídek závodní preventivní péče


5. Pracovní ordinační doba vyhrazená pro poskytování ZPP


6. Naše reference

 

Legislativa:

Závodní zdravotní péče je poskytovaná dle platných právních norem,její obsah je upravován vždy při změně příslušných zákonů, vyhlášek a nařízení.V současnosti vychází ze zákona č.20/1966 Sb, zákona č.155/2000, Zákoníku práce, zákona č.258/2000 Sb. vyhlášky MZv 145/1988, směrnic MZv 17/1970, 49/1967, vyhlášky Ministerstva práce a soc.věcí č. 31/1993 a Úmluvě International Labor Organization Nr.161 o závodních zdravotních službách,vyhlášky 415 Sb. z r. 2003.

Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, je řešena tzv. kategorizace prací, na základě které musí zaměstnavatel ve stanoveném časovém intervalu provést rozdělení prací do čtyř kategorií podle míry výskytu rizikových faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a to za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.432/2003 Sb.).

Ustanovení §§ 92 a 93 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, upravují výši pokuty v případě nesplnění nebo porušení povinností zaměstnavatele stanovených zvláštními právními předpisy, k ochraně zdraví při práci a k zajištění a výkonu závodní preventivní péče. Tuto pokutu ukládá orgán veřejného zdraví, kterým je například krajský nebo okresní hygienik, a to až do výše 2 000 000 Kč. Jestliže došlo kvůli tomuto porušení ze strany zaměstnavatele k poškození zdraví zaměstnanců, může být pokuta uložena až do výše 3 000 000 Kč.

Odborná poradenská činnost pro zaměstnavatele a zaměstnance

Na podkladě konkrétního požadavku zadavatele:

 • Poskytujeme poradenskou činnost při přípravě návrhů na zařazení prací do příslušných kategorií v součinnosti s bezpečnostními techniky zadavatele a jejich vedoucími pracovníky
 • Poradenskou činnost v otázkách ergonomie, fyziologie a psychologie práce, úpravu pracovních režimů, úpravu pracovních míst s ohledem na pracovníky se změněnou pracovní schopností, stanovení výkonových norem atd.
 • Poradenská činnost při výběru osobních ochranných pracovních prostředků, kontrola lékárniček první pomoci a jejich umístění na pracovišti
 • Přednášky kursu poskytování první pomoci
 • Poradenská činnost při stanovení havarijních plánů,opatření proti nepříznivým účinku vlivů práce na zdraví zaměstnanců
 • Poradenská činnost vyplývající z celkové epidemiologické situace,doporučení vhodných očkování, konzultace k preventivním opatřením při epidemii atd.

Z provedené konzultace bude vyhotovena písemná zpráva s návrhem příslušných opatření a bude neprodleně předána zadavateli.

Dohled nad pracovními podmínkami, bezpečností a ochraně zdraví při práci

1 x ročně kontrola pracovišť zadavatele v dohodnutém termínu, zaměřená zejména na rizikové faktory konkrétního pracoviště,hygienu práce, práce s počítačem, možnosti relaxace pracovníků atd.

 

Ve spolupráci s firmou METREX PRAHA, a.s. (akreditované pracoviště Českého báňského úřadu) zajistíme měření hladiny hluku a vibrací, fibrogenního prachu, chemických karcinogenů. sledování celkové doby expozice.

Mimořádné vyžádané kontroly pracovišť v případě změny pracovních podmínek v důsledku provedených změn na pracovištích, v důsledku změny technologického postupu atd.

Zadavateli bude předán protokol o provedených šetřeních s navrhovanými opatřeními dle stupně důležitosti případně zjištěných závad.

Konzultace při rozboru nemocnosti zaměstnanců a doporučení preventivních kroků, které povedou ke snížení pracovních neschopností.

Dohled nad zdravím zaměstnanců jak obecně, tak i v souvislosti s pracovním procesem

Mediam bude sledovat zdravotní stav zaměstnanců zadavatele, zajistí především pravidelné a řádné provádění prohlídek ZPP pro všechny zaměstnance klienta, odrážející konkrétní profese a pracovní podmínky. Tento systém bude pravidelně při změně legislativy či podmínek na pracovišti aktualizovat.

Systém lékařských prohlídek závodní preventivní péče:

 • Prohlídky povinné ze zákona
 1. Provádění vstupních prohlídek s posouzením zdravotní způsobilosti k určené práci
 2. Periodické a mimořádné preventivní prohlídky pracujících dle směrnic MZv o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci
 3. Periodické prohlídky povinné na základě příslušných ustanovení Zákoníku práce
 4. Lékařské prohlídky nařízené Orgánem ochrany veřejného zdraví na základě kategorizace prací
 5. Výstupní prohlídky
 •  Prohlídky nad rámec zákonem daných povinností – dle doporučení pracovníků dodavatele, vyplývající jak ze specifických podmínek jednotlivých profesí,věku pracovníka, tak z celkové epidemiologické situace. Tyto prohlídky budou prováděny pouze po písemném souhlase zadavatele, bude definován jejich obsah a periodicita.
 •  Očkování – dle požadavků zadavatele dle aktuální epidemiologické situace

Účelem vstupních prohlídek je ověření zdravotní způsobilosti pracovníka k určitému druhu práce, vytipování možných rizikových systémů, které by mohla plánovaná práce poškodit. K tomu je nutná důkladná znalost náplně jednotlivých profesí,jednotlivých úkonů, algoritmů jednotlivých prací.K posouzení celkové schopnosti uchazeče k určitému zaměstnání je nezbytná rozsáhlá zkušenost s úkony závodní preventivní péče a součastně jsou nutné i rozsáhlé klinické zkušenosti, jen tak je možné odpovědně přijetí konkrétního pracovníka doporučit a předcházet tak zdravotním postižením, které by v budoucnu mohly být hodnoceny jako nemoc z povolání, nebo stavům, které by mohly vézt k pracovním úrazům atd.

Četnost lékařských prohlídek ZPP povinných – jsou dány profesním začleněním a věkem pracovníka, doporučené vyplývají z dané situace.

Závěrem každé prohlídky je vyjádření ke konkrétní profesi a stanovena další prohlídka, vyplývající jak ze zdravotního stavu a věku zaměstnance, tak jeho pracovního začlenění. U nekomplikovaných vyšetření bude zpráva o výsledku sdělena ústně i písemně pracovníkovi, zaměstnavateli bude vydáno písemné rozhodnutí týž den, kdy bylo vyšetření provedeno. Pokud by vyšetřením byla zjištěna taková změna zdravotního stavu pacienta, která by jej omezovala ve výkonu povolání, bude neprodleně informován zaměstnavatel telefonicky, písemná zpráva následně. V případě podezření na možnost vzniku nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání nebo jiného vážného poškození zdraví bude neprodleně informován odpovědný zástupce zaměstnavatele, a budou přijata vhodná opatření.

Pracovní ordinační doba vyhrazená pro poskytování ZPP:

Praktičtí lékaři v pondělí až čtvrtek 7.30 – 9.30, 12.30 – 14.00, v pátek 7.30 – 9.30

V případě objednaných vyšetření po celou ordinační dobu praktického lékaře. Následnost potřebných odborných vyšetření zajistí kmenový praktický lékař dle aktuální situace. Rozvrh pracovní doby vyhrazené pro výkon ZPP je po dohodě možné upravit. Čas, který je nezbytný pro zajištění jednotlivých činností s ohledem na zdravotní náročnost vykonávané práce, je dán individuálně rozsahem ZPP dle profese, např.

 • tunelář – požadovaná vyšetření ZL,ORL, EKG – dle věku, RTG – s + p, případně cévní vyšetření, neurolog vyšetření, ortoped vyšetření, oční vyšetření
 • technik – požadovaná vyšetření ZL

(jednotlivé vyšetření trvá cca 30 – 40 min.)

Denně je možné vyšetřit až 20 pracovníků zařazených v kategorii II. a III., nutno objednat telefonicky 3 dny předem. Vzhledem k obsahu vstupních, periodických, mimořádných a výstupních prohlídek pracovníků zařazených v kategorii II.a III. je nutné, aby pracovníci s povinností kontrol krevních náběrů se dostavili do zdravotnického zařízení v 7.30. hodin.

Převážnou většinu prohlídek ZPP lze provést během jednoho dne, jen v případě objednaných přístrojových vyšetření je ukončena v nejbližším možném termínu.

Ročně vypracují pracovníci ZZ Mediam s.r.o. v součinnosti s osobním oddělením a bezpečnostním technikem zadavatele rozbory nemocnosti a pracovních úrazů, nemocí z povolání a nemocí spojených s prací, hodnocení k 31.12. skončeného roku a předá jej zadavateli do 31.1. roku následujícího.

Záruky zajištění ZPP

 • Tým navzájem zastupitelných ZL (PL)
 • Odborná oddělení – v případě nepřítomnosti kmenového odborníka jsou zajištěna náhradní odborná oddělení


Naše reference

 • Blažek
 • Comes
 • Fond ohrožených dětí
 • Výtahy Schindler

 

Novinky

Vážení pacienti, Pro dlouhodobou pracovní neschopnost MUDr. Roitha  zastupuje  v pondělí a úterý MUDr. Nekvapilová, 3. patro, tel 283022148. Ambulance MUDr. Žákové je beze změny.

Všechny ordinace PL očkují proti Covid-19.

Nabízíme možnost  nové registrace pacientů k praktickým lékařům :

MUDr. Žáková  tel. 283022146

MUDr. Pázlerová tel. 283022142

MUDr.Nekvapilová tel.283022148

Změna provozovatele a ordinačních hodin očního oddělení od 1. 1. 2022

Kde nás najdete

Click to open larger map